av福利一区二区三区四区

av福利一区二区三区四区

或当用大柴胡、大承气双下表里,则表热入里,而亦成痞也。 脉见诸阳为表热,诸阴为表寒。

厥,谓手足寒也。凡先言者为刚、为阳为兄、为腑、主于表;后言者为柔、为阴、为妹、为脏、主于里也。

又方∶止血、生肉、合口,通变用法。然既生,即热而不能散,又反为害。

 刮去皮为细末,每服半钱,温酒调下。左瘫右痪,筋脉拘急。

俗医妄谓阴寒之作发,下之早而成痞者,误也。玉髓琼浆番乳没,天花粉瑞雪模糊。

俱根据本方减人参,加荆芥、防风治之,名荆防败毒散。却用断血药。

Leave a Reply